Saturday, September 24, 2016

A write up on GDS

തപാൽ വകുപ്പിലെ ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവക് ജീവനക്കാർ വിവേചനത്തിന്റെ ഇരകൾ...
-------------------------------------------
ഒന്നര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽപ്പരം ഗ്രാമീൺ ഡാക് സേവക് ( ഇ..ഡി ) ജീവനക്കാർ ഇന്നും വിവേചനത്തിന്റെ ഇരകളായി തുടരുകയാണ്. മറ്റൊരു സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഇത് പോലെ അടിമത്വം അനുഭവിക്കുന്ന ജീവനക്കാർ ഉണ്ടാവില്ല.
ഇന്ത്യയിൽ ആകെ 1,54,822 തപാൽ ഓഫീസുകളുണ്ട്. ഇതിൽ 1,39,086
ഓഫീസുകൾ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കണക്കു പ്രകാരം തപാൽ വകുപ്പിൽ 2,49,588 റഗുലർ തസ്തികയുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിൽ 1,89,771 റഗുലർ ജീവനക്കാർ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അതായത് 24 % തസ്തികകൾ ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. അതെ സമയം തപാൽ വകുപ്പിന്റെ നട്ടെല്ലായി 2,63,323 ജി.ഡി.എസ്.ജീവനക്കാർ ചെറിയ അലവൻസ് മാത്രം കൈപ്പറ്റി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർ, മെയിൽ ഡെലിവറർ, മെയിൽ കാരിയർ, മെയിൽ പാക്കർ, സ്റ്റാമ്പ് വെണ്ടർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകളിലാണ് ഇ.ഡി.ജീവനക്കാർ പണിയെടുക്കുന്നത്.
തപാൽ വകുപ്പ് പുതുതായി ഏറ്റെടുത്തു നടത്തുന്ന മുഴുവൻ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടേയും ചുമതല നിറവേറ്റുന്നത് ബഹു ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ഗ്രാമീൺ ജീവനക്കാരാണ്. സബ് ഓഫീസ്, ഹെഡ് ഓഫീസ് അഡ്മിൻ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ എല്ലാം റഗുലർ ജീവനക്കാരോടൊപ്പം ഇ.ഡി. ജീവനക്കാരും തൊഴിലെടുക്കുന്നുണ്ട്.ഒരു ഓഫീസിൽ തന്നെ രണ്ടു തരം ജീവനക്കാർ
ഒരേ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ വിവേചനം വ്യക്തമായി ബോധ്യപ്പെടും.
തപാൽ സർവീസിന്റെ ആരംഭ കാലത്തു തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഡിപ്പാർട്മെന്റ് സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് കാണാം. അക്കാലത്ത് ബ്രാഞ്ച് പോസ്റ്റ് മാസ്റ്റർമാരുണ്ടായിരുന്നു.
1926 മുതൽ ഇ.ഡി. റണ്ണർമാർ, ഡെലിവറി ഏജന്റുമാർ തുടങ്ങിയ തസ്തികകൾ നിലവിൽ വന്നു. ഒന്നാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നിയമിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഇ.ഡി. ജീവനക്കാർ കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നവരാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് രണ്ടും മൂന്നും ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഇത് അട്ടിമറിച്ചു.നാലാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ആവട്ടെ ഇ.ഡി.ജീവനക്കാർ സിവിൽ പോസ്റ്റിന്റെ ഉടമകൾ ആണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റേയും തപാൽ വകുപ്പിന്റേയും നിയമങ്ങൾക്കും, ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായാണ് ഇ.ഡി.ജീവനക്കാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
1935 ൽ തന്നെ ഇ.ഡി. ജീവനക്കാർ സർവീസ് റൂൾസിന്റെ പരിധിയിലാണ്.
ഭരണഘടനയുടെ 309 -)0 വകുപ്പ് അനുസരിച്ചു സർക്കാർ ജീവനക്കാരായി പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണിവർ.കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിയമമനുസരിച്ചു നിയമനം നടത്തുകയും, ശിക്ഷാ നടപടികൾക്കും മറ്റും വിധേയരാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ജീവനക്കാരെ
"വകുപ്പിന് വെളിയിൽ '' നിർത്തുന്നത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും,കടുത്ത വിവേചനവും
അല്ലാതെ മറ്റെന്താണ്? 1977ലും 1996ലും കോടതി ഉത്തരവുകൾ പ്രകാരം ഇ.ഡി.ജീവനക്കാർ സിവിൽ പോസ്റ്റ് വഹിക്കുന്നവരാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിയായിരുന്ന
കെ.പി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഇ.ഡി.സമ്പ്രദായം അടിമ സമ്പ്രദായമാണെന്നും, രാജ്യത്തിന് അപമാനമാണെന്നും പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു. അത് കേട്ട് പുളകമണിഞ്ഞ ഇ.ഡി. ജീവനക്കാർ, എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയിരിക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വകുപ്പ് തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ഉപരിതല വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തത്.
അതോടെ ഇ.ഡി. ജീവനക്കാരുടെ ദൈന്യത തുടർന്നു. ആറാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ സമാന്തരമായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് തൽവാർ കമ്മിറ്റി, ഇ.ഡി.പ്രശ്നം ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും,അവരുടെ മോചനത്തിന് ഉതകുന്ന ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. എന്നാൽ ജസ്റ്റിസ് തൽവാർ കമ്മിറ്റി തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ പാക്കേജ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ചെയ്തത്. ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ കടും പിടുത്തമായിരുന്നു അതിനു കാരണം. താഴെ തട്ടിലുള്ളവരും സംരക്ഷണത്തിന് അർഹരാണ് എന്നും ഇ.ഡി. ജീവനക്കാരെ സിവിൽ സർവന്റ് എന്ന നിലയിൽ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെന്നും എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കും ഇവർ അർഹരാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ജസ്റ്റിസ് തൽവാർ റിപ്പോർട് തള്ളിക്കളഞ്ഞതോടെ വിവേചനത്തിന് ആക്കം കൂടി. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ ഇ.ഡി.ക്കാരെ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യം നിരസിച്ച കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോസ്റ്റൽ ബോർഡ് മുൻ അംഗം കമലേഷ് ചന്ദ്രയെയാണ് സേവന വേതന പഠനത്തിന് നിയമിച്ചത്. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട് നടപ്പാക്കുകയും, കുടിശിക ഉൾപ്പെടെ റഗുലർ ജീവനക്കാർക്ക്‌ ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും ഇ.ഡി. റിപ്പോർട് സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. തപാൽ വകുപ്പിന്റെ ജീവ നാഡിയായി പണിയെടുക്കുന്ന രണ്ടര ലക്ഷത്തിൽപ്പരം ജീവനക്കാർക്ക് ബോണസ് അരിയേഴ്സും ഇതുവരെ നൽകിയിട്ടില്ല. ഡി.എ. നൽകുന്ന സമയത്തും ഇതേ വിവേചനം തുടരുകയാണ്. മുൻ കാലങ്ങളിൽ ഒരേ ദിവസം തന്നെ ക്ഷാമബത്തയും, ബോണസും നൽകിയിരുന്നു. ഭിന്നിപ്പിച്ചു ഭരിക്കുക എന്ന ബ്രിട്ടീഷ് സർക്കാർ നയം ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് വാസ്തവം. സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷം എഴുപതാണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടും മാറി മാറി വന്ന സർക്കാരുകൾ ഇ.ഡി. ജീവനക്കാരോട് നീതി കാട്ടിയിട്ടില്ല.
റഗുലർ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ശമ്പളവും മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങളും മണിക്കൂർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഭാഗിച്ചു നൽകാൻ എന്തിനാണ് ഒരു കമ്മീഷൻ നിയമിക്കപ്പെടുന്നത്? എട്ടു മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കുന്ന പോസ്റ്റുമാന്റെ പാതി ശമ്പളം നാല് മണിക്കൂർ പണിയെടുക്കുന്ന ഇ.ഡി. ഡെലിവറി ഏജന്റിന് നൽകാൻ എന്താണിത്ര ആലോചിക്കാൻ ഉള്ളത്? ഗ്രാമങ്ങളിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഇ.ഡി. ജീവനക്കാർ നാല് മണിക്കൂർ അലവൻസ് വാങ്ങി ഇരട്ടി സമയം പണിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ കഴിയില്ല.
ഇ.ഡി. ജീവനക്കാർ ലീവ് എടുക്കുമ്പോൾ പകരം പണിയെടുക്കുന്ന പകരക്കാരന് തുല്യ വേതനം നൽകാതിരിക്കുന്നതും കടുത്ത അനീതിയാണ്. ഇക്കാരണത്താൽ പകരക്കാരനെ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യവും നിലനിൽക്കുന്നു. രാവിലെ ഓഫീസ് തുറക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിക്ക് എത്തുന്ന ഇ.ഡി. പാക്കർമാർ വൈകുന്നേരം ഓഫീസ് പൂട്ടിയ ശേഷമാണ് പോകുന്നത്. എന്നാൽ അവർക്കു നൽകുന്നതാവട്ടെ അഞ്ചു മണിക്കൂർ അലവൻസ് മാത്രമാണ്. സർവീസ് കൂടുന്ന മുറക്ക് ഗ്രേഡ് ആനുകൂല്യവുമില്ല. മുപ്പതു കൊല്ലം പണിയെടുത്തവരും ഇന്നലെ വന്നവരും ഒരേ അലവൻസ് വാങ്ങേണ്ടി വരുന്ന സ്ഥിതി മറ്റൊരിടത്തും ഉണ്ടാവില്ല.
ഗ്രാമീണ തപാൽ മേഖലയിൽ ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ആധുനികവൽക്കരണം നടപ്പാക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന കേന്ദ്ര ഗവ. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ബ്രാഞ്ച് ഓഫീസുകൾക്ക് നല്ല കെട്ടിടങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും അവക്ക് വാടക അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രവർത്തി സമയം ഏകീകരിച്ച് എട്ടു മണിക്കൂർ ആക്കുക. പോസ്റ്റൽ ബാങ്ക് സൗകര്യം ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവിധ സേവനങ്ങളും പൊതു സമൂഹത്തിന് ലഭ്യമാക്കുക. വെളിയിലുള്ള ജീവനക്കാർ എന്ന അവഗണന അവസാനിപ്പിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുക. എല്ലാവരും റഗുലർ ജീവനക്കാർ ആണെന്ന നിലപാട് വരുന്നതോടെ കൂടുതൽ ബിസിനസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇ.ഡി.ജീവനക്കാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാവും.ഇതോടെ തപാൽ വകുപ്പ് ലാഭം കൊയ്യുന്ന സ്ഥാപനമായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ അങ്കണവാടി ജീവനക്കാരേക്കാൾ താഴെയാണ് ഇ.ഡി.ക്കാരുടെ സ്ഥാനം.
ഇതിന് ഉടൻ മാറ്റം വരണം. ജീവിക്കാനുള്ള ശമ്പളം നൽകുന്ന സ്ഥിതി ഉണ്ടാവണം.
ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാവരെയും സ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ കോടികളുടെ ബാധ്യത വരുമെങ്കിലും അത് ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ സേവന പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം. എല്ലാ സേവനങ്ങളും ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസ് എന്ന നിലയിലേക്ക് തപാൽ ഓഫീസുകളെ മാറ്റണം. അടുത്ത അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ടെങ്കിലും ഇതെല്ലാം സാധ്യമാക്കാൻ കഴിയണം. അതിന് ആർജ്ജവമുള്ള ഒരു വികസന നയം കൈക്കൊള്ളണം.
--------------------------------GDS
ടി വി എം അലി
--------------------------------

BONUS ISSUE-START AGITATION -NFPE CALL

HOLD PROTEST DEMONSTRATION IN FRONT OF ALL DIVISIONAL OFFICES AND CHIEF PMG OFFICES ON 3RDOCTOBER 2016
NFPE National Secretariat calls upon all Branch/Divisional/Circle Unions and Co-ordinating Committees to hold protest demonstrations in front of all Divisional offices and Circle offices on 3rd October 2016, protesting against the abnormal delay in granting enhanced bonus to GDs and also demanding immediate issuing orders for payment of enhanced bonus for the year 2014-15.
P. Panduranga Rao                                                                                              R. N. Parashar
General Secretary                                                                                               Secretary General
AIPEU GDS (NFPE)                                                                                                  NFPE

MEETING WITH DG POSTS

Com. R. N. Parashar, Secretay General and Com. Giriraj Singh, President discussed the following issues also with DG (Posts), Member (P), DDG (Estt.) and JS & FA on 22nd and 23rd September 2016.
1.      GDS Bonus case
2.      Cadre Restructuring for left out categories
3.      Declaration of result of Membership verification
4.      GDS Membership verification
5.      Filling up of vacant post sin all cadres.
6.      Immediate holding of JCM Departmental Council meeting.
R. N. Parashar
Secretary General, NFPE

GDS BONUS CASE

GDS BONUS CEILING ENHANCEMENT CASE
Com. R. N. Parashar, Secretary General and Com. Giriraj Singh, President NFPE met Member (P) Postal services Board on 23.09.2016 and discussed the GDS bonus ceiling enhancement case. Member (P) informed that as GDS Committee is functioning it is decided that the case is to be referred to GDS Committee for favourable recommendation. Accordingly the file has been sent to Chairman, GDS Committee.
Com. R. N. Parashar, Secretary General, NFPE discussed the case with Shri. Kamlesh Chandra, Chairman, GDs Committee. Chairman assured that Committee will examine the case and give its recommendation without any delay. As Nataraja Murthy Committee has made adverse recommendations, Shri Kamlesh Chandra has told that he has to study the whole case before taking a decision. The issue will be again discussed with Chairman, GDS Committee when Secretary General, NFPE and Com. Panduranga Rao, General Secretary, AIPEU-GDS are meeting the Chairman in the first week of October 2016.
After getting recommendation of the GDS committee, the file is to be sent to Finance Ministry for approval.

News Latest.

IMPLEMENTATION OF GOVT'S DECISION ON THE RECOMMENDATIONS OF 7TH CPC - DOP CIRCULAR DATED 12.09.2016 CLICK HERE FOR DETAILS
 
ONE DAY PAID WEEKLY OFF FOR CASUAL WORKERS 
CASUAL LABOURERS WITH TEMPORARY STATUS - CLARIFICATION REGARDING CONTRIBUTION TO GPF AND PENSION   CLICK HERE FOR DETAIL

CENTRAL CIVIL SERVICES (LEAVE TRAVEL CONCESSION) RULES, 1988 — RELAXATION TO TRAVEL BY AIR TO VISIT NER, J&K AND A&N.(Click the link below to view)


http://ccis.nic.in/WriteReadData/CircularPortal/D2/D02est/31011_3_2014-Estt.A-IV-19092016.pdf

 

ANOMALY COMMITTEE OF THE NATIONAL COUNCIL (JCM)
NOTE ON ALLOWANCES SUBMITTED TO ALLOWANCE COMMITTEE
 
REVISED NOTE ON ALLOWANCES SUBMITTED TO ALLOWANCE COMMITTEE

Click here to view full details

Friday, September 16, 2016

ENHANCEMENT OF CEILING OF BONUS TO GDS

ENHANCEMENT OF CEILING OF BONUS TO GDS

 

            Today on dated 16-09.2016, Com. R.N. Parashar, Secretary General NFPE met DDG (Estt) Shri S.K. Dashora and enquired about the progress of enhancement of Bonus Ceiling of GDS.

 

           Shri Dashora intimated that the matter is in process. File has been sent to JS&FA and after approval from him will be sent to Finance Ministry for sanction.

 


           NFPE is trying its best to get the ceiling of Bonus raised for GDS as early as possible

Cultural Programmes- Xth Federal Council-Guwahati

GDS Bonus

GRANT OF BONUS TO GDS WITH REVISED CEILING @ RS.7000- FROM 2014-15-REG
National Federation of Postal Employees
1st Floor North Avenue Post Office Building, New Delhi-110 001
Phone: 011.23092771                                 e-mail: nfpehq@gmail.com
       Mob: 9868819295/9810853981              website: http://www.nfpe.blogspot.com
No.P-16(g)/2016                                                                  Dated : 14th September,2016
To
            The Secretary
            Department of Posts
            Dak Bhawan
            New Delhi – 110 001
SUB: - GRANT OF BONUS TO GDS WITH REVISED CEILING @ RS.7000- FROM 2014-15 – REQ – REG.
Respected Sir
            The Government of India, Ministry of Finance issued order on revised ceiling limit of PLB from Rs.3500- to Rs.7000- from the year 2014-15 (OM No. 7/4/2014-E-III A dated 29-08-2016) to all Central Govt. Employees. It is apparent to note that the calculation of  Productivity Linked Bonus  for the year 2014-15 with revised ceiling limit @ Rs.7000-to regular departmental employees in the Department of Posts  has been granted vide letter No. .26-01/2015-PAP dated  02-09-2016 and the arrears have also been drawn in favour of the regular employees.
            The case of 3 lakh GDS employees regarding applicability of revised ceiling limit @Rs.7000- is yet to be finalized by the Department.
            Therefore, it is requested to kindly expedite the grant of Bonus to 3 lakh Gramin Dak Sevaks at the revised ceiling @ Rs.7000- from 2014-15 prospectively.
            Early action is highly solicited.
Yours faithfully,
(R.N. Parashar)

Secretary General

FEDERAL COUNCIL HELD AT GUWAHATI FROM 7th TO 9th SEPTEMBER 2016


FEDERAL COUNCIL HELD AT GUWAHATI 

FROM 7th TO 9th SEPTEMBER 2016

Sunday, September 4, 2016

STRIKE IN OUR DIVISION GRAND SUCCESS

ONE MORE STRIKE DEMAND SETTLED

ONE MORE STRIKE DEMAND SETTLED

Bonus ceiling raised to Rs.7000/- from Rs.3500/-  with effect from 01.04.2014 – orders issued.

Earlier Gratuity order for NPS pensioners issued.

Intensify campaign & make the 2nd September 2016 strike a thundering success.

Government Understands the language of struggle and strike only.

PRESS STATEMENT Dated 2nd September 2016

PRESS STATEMENT
Dated 2nd September 2016

             The initial report received at the Confederation Central Head Quarters indicate the participation of about ten lakhs Central Government employees in today’s nationwide general strike action of the Indian Working Class. Earlier, endorsing the call of the Central Trade Unions, the Confederation of Central Government employees and workers had called upon the Central Government employees to take part in the one-day strike to compel the Government to withdraw the anti-people and anti-labour neo-liberal policies pursued by the Central Government.

            Offices of the Postal, Income Tax, Ground Water Board, Survey of India, Geological Survey of India, Printing and Stationery department, Botanical Survey of India, Indian Bureau of Mines, RMS offices, census department, Indian Space Research organization, Central Government Health Scheme, Atomic Energy, Medical Stores depots, Film Institute of India, AGMARK, Indian Council for Medical Research, Film division and various other autonomous scientific and research institutions etc. remained closed and the work completely paralysed.

            The strike also affected the functioning of various offices of Indian Audit & Accounts department, Civil Accounts, Central Excise and Customs, CPWD etc. Total civilian employees of various Defence organisations and Defence Accounts Departments participated in the strike. The Strike was total in Kerala, West Bengal, Tamilnadu, Andhra, Telangana, Jharkhand, Chattisgarh, Odisha, Assam, North Eastern states, Karnataka, Maharashtra, Punjab, Madhya Pradesh and 70 to 80% in other states.

            The Central Government employees were particularly unhappy over the totally negative attitude of the NDA Government towards their demands while implementing 7th Central Pay Commission recommendations. Ban on creation of new posts, non-filling up of about six lakhs vacant posts, introduction of New Contributory Pension Scheme, non-regularisation of Gramin Dak Sevaks and casual, contract workers, ceiling on compassionate appointments, rejection of the demand for increase in the minimum wage and fitment formula, reduction in the percentage of House Rent Allowance, abolition of 52 allowances etc. are some of the retrograde measures taken by the Central Government.

            The Confederation National Secretariat Congratulates the Central Government employees, who undertook intensive campaign to make the strike a grand success. The Confederation salutes all its members for their whole hearted participation in the strike and making it an unprecedented success.

M. Krishnan
Secretary General

Reflection of Workers Anger

2nd September 2016 General Strike
Reflection of Workers’ Anger 
Hemalata

            The country wide general strike on 2nd September this year was even bigger and more widespread than that held on the same day last year, as initial reports from all over the country suggest. The country wide general strike this year too was held on the same 12 point charter of demands. The central trade unions claimed a participation of 15 crore workers in the strike last year. The impact of the strike this year was so huge that even before the trade unions made any claims, the electronic media reported that 18 crore workers participated in the strike.

            This gives big rebuff to the claims made by the government that it was working for the benefit of the workers and for providing them social security benefits. It is also significant that the BMS, which withdrew from the strike in the last minute in 2015, did not join the strike call this year at all. Besides, the BJP led government used everything within its capacity to create confusion among the workers and sabotage the strike. The BMS became a willing ally of the government in these efforts, declaring that it was ‘withdrawing’ from a strike that it has never called, but also claiming ‘historic victory’ for the workers. All these were nothing but manoeuvres by the BJP and the BMS, both members of the same parivar headed by the RSS to deceive the workers in their efforts to serve their corporate masters. The corporate media, particularly the electronic media, as usual, aired these false claims and added their might to the misinformation campaign.

            But the working class of the country refused to be deceived. As the reports show, despite the call of the BMS leadership to organise ‘victory rallies and meetings’, BMS members were not willing to oppose the strike. In fact, in several places they joined the strike. Workers who were not organised into any unions, who joined the strike last year, as in Pune industrial area, joined the strike this time too. In several places the strike spread to newer areas encompassing newer sections of workers. In many states, not only the states that are traditional strongholds of trade unions, but in many others, the strike turned into a bandh. This was mainly due to the massive participation of the road transport workers as a result of which life in these states came to a standstill. In many districts of Assam, Bihar, Haryana, Jharkhand, Karnataka, Madhya Pradesh, Odisha, Punjab wore a bandh like look. Despite the attempts by the TMC government in West Bengal to suppress the strike by issuing warnings and threats to the workers, state transport buses in the state plied empty and a bandh like situation prevailed in almost all the districts. In Kerala and Tripura, as always, strike turned into a bandh.

The anger of the workers against the policies of the government was visible in many ways. Around 70000 anganwadi employees and ASHAs, most of them who were not members of any union joined the strike in Gujarat. Thousands of them participated in the demonstrations held at the district headquarters in many districts. All the workers in the minor ports of Bhavnagar in Gujarat, Gangavaram and Kakinada in Andhra Pradesh joined the strike. These workers are not members of any of the central trade unions that called the strike. Similarly in many industrial clusters across the country, thousands of workers, who are not members of any union, joined the strike.

            While there were a few areas like the port sector where the strike was not as good as the last time, and a few districts where the strike in the road transport sector was not as effective as last year, overall the strike was observed in many more industrial clusters and sectors and many newer sections of workers joined it.

            It was not only the misinformation and misleading campaign of the government with its huge advertisements in the media aided and abetted by the BMS that the workers confronted. In several states they were subjected to victimisation, police repression and physical attacks. In Haryana 22 leaders of road transport workers’ union were arrested and the striking workers were lathi charged; police went to the residential areas where contract workers lived and coerced them to join duties. Several coal workers in Jharkhand were suspended for joining the strike. The police conducted a flag march to intimidate workers and also lathi charged workers standing peacefully near a theatre in Noida. In West Bengal CITU leader and former MP Suraj Pathak and many CITU leaders were arrested. TMC goons attacked the workers and their supporters, including women, participating in the rallies. Around 5000 workers were arrested in different parts of Assam.

            The extent of the strike and the support it received could be gauged from the reports that were available till the evening of 2nd September though comprehensive reports from all the states and sectors are yet to come. In several states local state level unions joined the strike. In Telangana, the TRS affiliated union joined the strike; the TNTUC belonging to the ruling TDP in Andhra Pradesh supported the strike in Telangana. Even in Vijayawada in Andhra Pradesh, though TNTUC opposed the strike, workers belonging to it joined the strike. In Odisha the chief minister himself expressed his support to the strike when the trade union leaders met him. The Left parties openly supported the strike. Even while the BMS was not part of the strike and BMS leadership directed its members to observe ‘victory rallies’, local units of the BMS were not in a position to oppose the strike; in several states BMS members joined the strike.

            Overwhelming majority of bank and insurance employees all over the country joined the strike. State government employees in most of the states joined the strike. Particularly noteworthy is the participation of state government employees in the north eastern states including Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram, Nagaland, Meghalaya etc who participated in the strike for the first time. Participation of central government employees – of the income tax employees, postal employees in particular was massive. Defence employees in several defence production units joined the strike. BSNL employees all over the country joined the strike. The strike was near total in the coal sector. Overwhelming majority of contract workers in the public sector participated in the strike. Strike among medical and sales representatives was total in almost all the states.

            Scheme workers including anganwadi employees, ASHAs, midday meal workers participated in the strike all over the country. Teaching and non teaching staff of National Child Labour Project joined the strike in Bihar, Maharashtra etc. Traditional sector workers like the plantation workers, cashew, coir, and fisheries workers participated in the strike in their lakhs. Unorganised workers in beedi, construction, head load workers, auto and rickshaw drivers, street vendors, domestic workers in several states joined the strike and also participated in the demonstrations, rasta roko and rail roko. Municipal and conservancy workers, panchayat workers, village chowkidars etc also joined the strike.

            In Andhra Pradesh, strike was total in Vizag steel and DCI; around 70% of workers of permanent workers in the Vizag Shipyard participated in the strike. The TTD in the holy town of Tirupati was totally paralysed. Autos all over the state went on strike. Almost all the industrial clusters including the Renigunta industrial area were closed down. In several major cities truck owners associations participated in the strike. This along with the strike of the head load workers throughout the state brought all commercial transactions in the state to a standstill.

            In Assam strike took the form of complete bandh in almost all districts seriously affecting public and private transport. No oil refinery in the state functioned. ONGC remained paralysed. More than 15 lakhs tea garden workers joined the strike. All public and private educational institutions remained closed. Railway transport was disrupted due to the rail roko by the unorganised workers, peasants, agricultural workers etc.

            In Bihar too the strike was turned into bandh in many districts. Road transport including bus and tempo services was off the road. Workers in several industrial clusters went on strike.

            Workers in almost all the major industrial areas in NCR Delh joined the strike. Massive joint demonstrations were held in several centres. The central demonstration was addressed by the national trade union leaders.

            In Gujarat, an estimated 4 lakhs workers in 22 districts joined the strike and organised demonstrations in many districts.

Strike was highly successful in Haryana including in the Gurgaon, Manesar industrial areas. Workers in the Manesar plant of Maruti Suzuki, Honda, Hero Honda and other industrial units joined the strike and held demonstrations.

            Demonstrations were held in Jammu region in support of the strike while Kashmir region continues to be under curfew. Thousands of workers from different sectors participated in the demonstrations

            In Jharkhand strike was observed in industrial areas including in Jamshedpur that never participated in any strike till now. It was reported to be more massive than the strike in 2015.

            An estimated 50 lakhs workers participated in the strike in Karnataka. Strike was total in the road transport sector and in all the major industries in Bengaluru and Mysore. 19 lakhs workers in the industrial clusters of Bengaluru joined the strike. Strike was total in both the units of Mico, L&T, Chenna metals, Toyota, ITC, Vikrant Tyres etc. In BEL in Bengaluru, the union affiliated to INTUC did not join the strike; despite this 80% of workers, 800 out of the total 1073 workers, more than the membership of the CITU affiliated union, joined the strike

            The strike in transport sector in several cities and towns in Madhya Pradesh was total. Hamalis of agricultural mandis also participated affecting commercial transactions.

            Strike was total in many private industrial areas in Maharashtra including the Pune, Aurangabad, Nagpur, Nasik, Mumbai, Solapur etc. Major industries like Ceat Ltd, Thysun Crupp, Sansonite India, Crompton Grieves, beer manufacturing units, pharma industries, liquor and textile industries were closed. Strike was total among beedi and power loom workers in Solapur.

            Strike created a bandh like situation in Odisha. It was total among iron ore, manganese and coal mines workers and near total among the contract workers. Road transport including autos was totally paralysed.

            Strike evoked massive response in Punjab with workers. Road transport was paralysed and industrial clusters remaining closed. Unorganised workers participated in the  demonstrations in thousands.

            The garment industry in Tiruppur in Tamil Nadu witnessed total strike. Strike was also effective in the Coimbatore industrial area. It was total in Ashok Leyland, Ennore Foundries, Simpson Group of companies and all three factories of TI Group in Chennai. Workers in BHEL Trichy and Ranipet, ordinance factory in Nilgiris, defence production units in Avadi and Aravangadu were totally in strike. In Aravangadu, BMS members also joined the strike. Contract workers in Manali industrial belt MFL, ATC Tyres in Tirunelveli and TCL Lancer, in L&T, in Tyre machinery making Honey Well company went on strike.

            There was bandh like situation in the state due to the total participation of road transport workers in the strike in Telangana. There was total strike in most of the public sector undertakings in the state. Strike was also total in most of the industrial clusters in and around Hyderabad. On the whole the strike was reported to be even more successful than last year

            Strike was total in Udhampur industrial area of Uttarakhand and partial in that in Haridwar. It was also total in public road transport in the state but partial in private road transport.

            In West Bengal, bandh like situation prevailed in many districts despite the threats and intimidation of the TMC government and its goons. Government ran buses without passengers in the morning but was compelled to withdraw later. Jute mills were closed. Commercial activities were nominal. Educational institutions in several districts were closed. Most of the tea gardens remained closed.

            This strike, the seventeenth joint country wide general strike after the advent of neoliberal policies in the country, was preceded by joint campaign that was better organised and taken up to the block and in some states lower level to reach the workers. In addition, CITU prepared campaign material to make the workers aware of the issues and their relationship to the government policies. Booklets exposing government claims were also published which were translated into local languages. During the strike the lower level committees were regularly up dated with information exposing government claims. This has helped in preventing the workers from succumbing to the confusion sought to be created by the government and the BMS.

            This country wide general strike will definitely be a mile stone in the working class struggles of the country.